Đảng uỷ Lữ đoàn 147 Hải quân: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Đảng uỷ Lữ đoàn 147 Hải quân: Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Năm 2021, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng uỷ Lữ đoàn 147 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao. Lữ đoàn quán triệt, duy trì bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, đặc biệt là an toàn trong phòng, chống dịch Covid 19.

Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tổng kết năm 2021, toàn Đảng bộ Lữ đoàn có trên 80% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng uỷ thống nhất đề nghị Thường vụ Đảng uỷ Vùng 1 Hải quân công nhận Đảng bộ Lữ đoàn 147 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Hồ Thanh Hoàn biểu dương tập thể Đảng uỷ Lữ đoàn 147 đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao. Đồng chí Chính ủy Vùng 1 yêu cầu Đảng uỷ Lữ đoàn 147 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xây dựng ý chí quyết tâm cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa công tác huấn luyện bộ đội theo hướng tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết tồn đọng dất quốc phòng…

Xem thêm  Lữ đoàn 147: Thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam