Lữ đoàn 147 Hải quân tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

Lữ đoàn 147 Hải quân tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị lớp đối tượng kết nạp Đảng năm 2020

Tham gia lớp học lần này có 51 đồng chí là tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng tốt nghiệp đào tạo Hạ sĩ quan chỉ huy khoá 47 và quần chúng ưu tú của các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn.

Nội dung bồi dưỡng gồm 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2020 công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên của Đảng bộ Lữ đoàn 147 đã đạt được nhiều kết quả to lớn, trực tiếp củng cố, tạo nguồn cho công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được không ngừng nâng lên lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí sau khi vào đảng đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, luôn gương mẫu trong lời nói và hành động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức trách được phân công. 

Xem thêm  Vì sao Barca và Chelsea quyết đấu vì Kounde?